ادای احترام نخست وزیر پاکستان به مقام شامخ امام خمینی (س) با حضور یادگار امام