توریست یونانی: امام خمینی(س) شخصیت عظیمی برای ایران است