با نگاه جهادی در راه حفظ آرمان های امام راحل ایستاده ایم