نظر یکی از علمای اهل تسنن بیرمنگام انگلستان در مورد امام راحل(س)