حسین رضا یوسفوند:جهاد کشاورزی در راستای فرمایشات امام راحل انجام وظیفه می کند