تجدید میثاق دانش آموزان دختر استثنایی شهر تهران با آرمان های امام راحل