تجدید میثاق وزیر و کار کنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی