امام راحل: مبادا کاری کنیم اسلام بد معرفی شود امام حسین (ع) برای حفظ مکتب اسلام کشته شد