دیدگاه موكب داران عراقی در خصوص شخصیت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران