مدير كل مشاركت هاي مردمي وزارت ورزش كشور آذربايجان: امام راحل رهبري بزرگترين انقلاب دنيا را داشت