تجديد ميثاق اعضاي شوراي عالي سازمان نظام پرستاري با آرمان هاي امام راحل