حضرت امام خمینی (س) : مسئولان با مردم سروکار دارند و باید رضایت مردم را همیشه بدست بیاورند