دیدار مدیران و کارکنان هسته گزینش وزارت آموزش و پرورش با یادگار امام