تجدید میثاق مسئولین و اعضای سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور