خاطره کمتر شنیده شده از زبان دکتر طباطبایی عروس امام خمینی(س) از امام راحل