شکوه و عزت ایران به برکت نام و مکتب سیاسی امام راحل است