یادگار امام: راه برون رفت ها از همه مشکلات همدلی جامعه است