دیدگاه رییس قوه قضاییه به دیدگاه استکبارستیزی و مستضعف گرایی امام خمینی (س)