یادگار امام:جامعه باید به سمت رفع هرگونه محرومیتی گام بردارد