برپایی غرفه های سرگرمی در کنار بارگاه ملکوتی امام راحل برای غنچه های حسینی