در محرم و صفر این مجالس است که مردم را دور هم جمع کرده است