توصیه های امام خمینی(س) به مردم برای پیروزی در برابر مشکلات