گزارش تصویری :مسئولین سازمان دارالقرآن با آرانهای امام راحل
عکاس : امرالله عزیز نیا