تجدید میثاق کارکنان و روسای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله