تجدید میثاق مدیر و کارکنان بانک دی با آرمان های حضرت امام خمینی(س)