تجدید میثاق کارکنان انبارهای عمومی و خدمات گمرکی با آرمان های امام خمینی(س)