یادگار امام : انقلاب اسلامی ایران در یک اهداف سلبی به توفیق رسید