مراسم اجلاس تبیین اندیشه های امام خمینی در حوزه ی فرهنگ و هنر