مرحوم حاج احمد خمینی : ریاست جمهوری و مجلس با آرای مردم تشکیل می شود