امام راحل: انتخابات دست مردم است انتخابات دستوری نیست