امام راحل: در روز قدس همه ملت ها برخیزند و فریاد بزنند