امام راحل در توصیه به ملت ایران: موضع قدرت شما همان وحدت شما بود