قاری قرآن: امام راحل در هر شرایط سختی دست از تلاوت قرآن برنمی داشت