امام خمینی(س):ملت فلسطین حتی یک قدم هم نباید به عقب بازگردد