روحانی آذری زبان با حضور در حرم مطهر امام راحل عهد مبارزه با ظالمان را پیمان می بندیم
<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/2aFEL/vt/frame" title="با حضور در حرم مطهر امام راحل عهد مبارزه با ظالمان را پیمان می بندیم" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>