تجدیدمیثاق جامعه ورزش و جوانان با آرمان های امام راحل