یادگار امام : امام پیروزی را به هر قیمتی نمی پذیرفت