امام خمینی(س): شهید بهشتی دانشمند، مدیر و مدبر بود