زندگی را مدیون ارشاد و راهنمایی های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هستیم