یادگار امام : اگر خودتان را به جای دیگران نگذاریدنمی توانید دردی که به جان شان می رسد را درک کنید