امام راحل: تحمیل عقاید برای نشان دادن راه درست به مردم روش مناسبی نیست