سخنرانی کامل دکتر چمران رئیس شواری شهر تهران با حضور یادگار امام