تجدید میثاق رئیس جمهور و اعضای دولت سیزدهم با آرمان های حضرت امام (س)