سخنان کامل رئیس جمهور آقای رئیسی با حضور یادگار امام