یادگار امام : در نظام اسلامی یکی از مهمترین وظایف دولت از بین بردن فقر است