امام راحل: وقتی رئیس جمهور انتخاب شد از او حمایت کنید ، قهر و کناره گیری نکنید