یادگار امام : فقط از مسیر دینداری می توان به برابری رسید