یادگار امام در دیدار با کارکنان سازمان استاندارد :