الویری: امام راحل را یک فرد عارف، فیلسوف، فقیه و سیاستمدار می دانم
الویری: امام راحل را یک فرد عارف، فیلسوف، فقیه و سیاستمدار می دانم


مهندس الویری گفت : من امام را یک فرد عارف، فیلسوف، فقیه و سیاستمدار می دانم.

به گزارش خبرنگار آستان، یعنی بر این باور هستم که این چهار ویژگی در یک فرد تجمیع شده که جمع شدن اینها در یک فرد کار بسیار مشکلی است.

اصلا در طول تاریخ اسلام شما می بینید که فلاسفه، فقها و عرفا با همدیگر بحث داشته اند و پر است از تقابلی که این سه گروه با همدیگر داشته اند.