امام خمینی (س) : کشاورزان در هر کشوری اصل در امور هستند